• Herències i testamentaríes,
  • Reclamació de danys i perjudicis, accidents, etc.
  • Compravenda i arrendaments,
  • Hipoteques (execucions, clàusula sól- sostre, swaps),
  • Preferents, etc
  • Tota mena de contractes,
  • Comunitat de propietaris i veïns
  • Defensa de consumidors i usuaris,
  • Societats