Estudiem i donem solució als següents assumptes:

 • Separació i Divorci contenciosos o de mutu acord
 • Parelles de fet
 • Capítols matrimonials, pactes previs i posteriors a la unió
 • Guarda i custòdia compartida.
 • Règim matrimonial
 • Anàlisi financera i fiscal de patrimonis.
 • Menors, adopció, acolliment.
 • Procediments de reconeixement o impugnació de paternitat i/o filiació
 • Tutel·les i Declaració d'incapacitat, de mort o absència.
 • Herència i testament
 • Declaració d'hereus, judicial i notarial.
 • Reclamació de legítimes i llegats.
 • El·laboració del testament