• Estudi i gestió de la tributació municipal, autonòmica i estatal
  • Comptabil·litat d´acord amb el Codi de Comerç
  • Legalització de llibres i Comptes Anuals
  • Control de la imposició directa i indirecta
  • Declaracions tributàries periòdiques informatives, de l´Impost de Societats, de l´Impost sobre la Renda i de l´Impost sobre el Valor Afegit
  • Impost de Societats, Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Impost sobre el Patrimoni i Declaracions de béns a l´extranger
  • Informes analítics i notes fiscals sobre supòsits de tributació en la inversió i els moviments patrimonials
  • Anàlisi de marges i ratios vers el rendiment de l´activitat econòmica