• Acomiadaments, reclamacions d´indemnitzacions i Fons de Garantia Salarial
 • Pensions de jubilació, invalidesa, no contributives, viduïtat i orfandat
 • Prejubilació i càlculs de pensions
 • Plans de pensions i de jubilació
 • Incapacitat temporal i permanent
 • Persones amb disminució i dependents
 • Maternitat i paternitat
 • Afiliació i cotització a la Seguretat Social
 • Gestió laboral
 • Accidents de treball i malalties professionals
 • Atur contributiu i assistencial
 • Assessorament a treballadors, comitès d’empresa, sindicats i col·lectius
 • Negociació col·lectiva, convenis i pactes d’empresa
 • Jornada, retribucions i modificació de les condicions laborals
 • Prevenció d´insolvències d´empresa
 • Classificació professional i diferències de retribució
 • Assetjament sexual i coaccions a la feina
 • Prevenció de Riscos laborals