Ahir el Govern espanyol va provar el Real Decret- llei 6/2020, de 10 de març adoptant les primeres mesures urgents en l’àmbit econòmic i per la protecció de la salut pública davant la situació d’emergència decretada en relació al COVID-19 ( “coronavirus”) que es viu a l’Estat espanyol.

En concret davant la situació d’aïllament en la que es troben moltes treballadores i treballadors s’ha decretat- a l’article cinquè de la norma- la consideració excepcional com a situació d’alta assimilada a accident de treball dels períodes d’aïllament o contagi de les persones treballadores com a conseqüència del virus COVID-19. Esta equiparació té efectes exclusivament en quant a la prestació econòmica d’Incapacitat temporal.

Per tant, és important destacar que aquesta regulació comporta que les persones treballadores que es trobin en aïllament per aquest  virus es consideraran en situació d’incapacitat laboral per accident de treball, tenen dret a percebre el 75% de la base reguladora prestació d’Incapacitat temporal des del dia següent a la baixa amb independència del temps que portin donats d’alta a la seguretat social.

No obstant, haurem de veure com s’articula el procediment d’acreditació dels comunicats de baixes que son necessaris per acreditar aquesta situació. Tot fa preveure que hauran de ser els serveis mèdics públics de la seguretat social els que hauran de certificar i expedir els comunicats. En el decret no es diu res al respecte per tant s’haurà de veure com es coordinar aquests comunicats amb les Mútues de treball col·laboradores. Aquesta dada és molt important doncs el reconeixement es vincula a la data en que s’acorda l’aïllament o malaltia amb independència del moment d’expedició del comunicat de baixa mèdica.

Probablement en els propers  dies tindrem més dades concretes respecte aquest tràmit, però de moment és una bona mesura que s’hagi aprovat aquesta equiparació de contingència davant la situació laboral en que es poden trobar moltes persones treballadores ara mateix i en els propers dies per tal de garantir els seus drets laborals davant les mesures d’urgència adoptades, i que aquesta situació  no comporti pèrdues dels seus drets.

Continuarà....

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf