El passat dimecres 1 d’abril es va publicar al BOE el decret que recull les mesures excepcionals en matèria de lloguers adoptades per Govern espanyol https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf. A continuació destaquem algunes de les qüestions importants a tenir present:

Suspensió dels procediments de desnonaments i llançament

Una vegada finalitzada la suspensió dels terminis processal per la finalització del període d’alarma respecte als procediments de desnonaments de lloguers d’habitatges, les persones que puguin acreditar davant el Jutjat una situació de vulnerabilitat social o econòmica sobrevinguda com a conseqüència dels efectes d’expansió del COVI-19 que no li permeti trobar una altre lloc o viure comportarà l’inici d’una suspensió extraordinària de l’acte de llançament.

Pròrroga extraordinària dels contractes de lloguer d’habitatge habitual

  • Aquells contractes de lloguer que finalitzin la pròrroga obligatòria o tàcita dins del període comprés entre l’entrada d’aquest real decret ( 1 d’abril)  fins passat dos mesos de la finalització de l’estat d’alarma, prèvia sol·licitud de l’arrendatari es podrà aplicar una pròrroga extraordinària del contracte per un període màxim de 6 mesos. Aquesta sol·licitud de pròrroga extraordinària haurà de ser acceptada per l’arrendador. 

Moratòria per deutes de lloguer

  • Termini per sol·licitar la moratòria

Els arrendataris que es troben en aquesta situació de vulneració econòmica poden sol·licitar la l’ajornament temporal i extraordinari del pagament de la renda de lloguer en el termini d’un mes de l’entrada en vigor d’aquest decret, és a dir, des del 2 d’abril fins al 2 de maig de 2020.

Respecte a la sol·licitud de la moratòria del pagament de les rendes de lloguer el decret diferencia dues situacions condicionades pel tipus d’arrendador

  • Grans propietaris. S’aplicarà automàtica la moratòria del deute de lloguer quan els arrendadors siguin grans propietaris. S’entén per  gran propietari quan l’arrendador és una persona física o jurídica titular de més de deu immobles urbans, excloent garatges i trasters o una superfície construïda de més de 1.500 m2 i empreses o entitats públiques d’habitatge, sempre que o s’hagi arribat a un acord per un altra via.En el supòsit que no s’hagi arribat a un acord entre les parts, l’arrendador comunicarà a l’arrendatari en el termini de 7 dies laborables la seva decisió escollida entre les següents alternatives:

a) Una reducció del 50% de la renda mentre duri l’estat d’alarma decretat  i de les mensualitats següents si aquell termini fos insuficient en relació a la situació de vulnerabilitat causada pel COVID-19 amb un màxim de 4 mensualitats.

b) Una moratòria del pagament del lloguer que  s’aplicarà de manera automàtica i que afectarà al període de temps que duri l’estat d’alarma i a les mensualitats següents, prorrogables una a una, fins a un màxim de 4 mensualitats.

Aquesta renda s’ajornarà mitjançant el fraccionament de la quota almenys durant 3 anys que es contaran a partir del moment en el que es superi la situació, o a partir de la finalització del termini màxim de 4 mesos i sempre dins del termini de vigència del contracte o de les seves pròrrogues. L’arrendatari no tindrà cap penalització sobre les quanties ajornades que retornarà sense interessos.

  • Petits propietaris.

Es considera petit propietari aquella persona que té menys de 10 habitatges en propietat. Aquests propietaris podran, voluntàriament, acceptar de l’arrendatari l’ajornament temporal del pagament de la renda o la condonació total o parcial, si no s’hagués acordat alguna altra situació abans.

Un cop rebuda la sol·licitud presentada per l’arrendatari, l’arrendador comunicarà aquest, en el termini de 7 dies, les condicions d’ajornament o fraccionament o altres alternatives. Davant el supòsit que l’arrendador no accepti cap acord d’ajornament i,  sempre que l’arrendatari es trobi en situació de vulnerabilitat sobrevinguda podrà accedir a les ajudes transitòries de finançament.

Quan es considera que una persona està en situació de vulnerabilitat econòmica a efectes d’obtenir moratòries o ajuts en relació amb la renda de lloguer de l’habitatge habitual. S’han de reunir els següents requisits:

  • Que la persona  obligada a pagar el lloguer passi a estar en situació d’atur, ETRE o reducció de jornada per motius de cura familiar i que aquestes situacions comportin una pèrdua substancial d’ingressos. Es fixa com a referència el tenir ingressos inferiors el mes anterior a la sol·licitud de tots els membres de la unitat familiar, de tres vegades el Indicador Públic de Renda Efectes Múltiples Mensuals ( IPREM) , és a dir, 1.614 euros al mes. El límit de referència augmenta  o,1% del IPREM per cada fill a càrrec i per cada persona major de 65 anys. Si algun dels membres de la unitat familiar té declarada una incapacitat superior al 33% la quantia de referència és 4 vegades l’IPREM ( euros).
  • Que el lloguer més les despeses i subministraments bàsics, siguin superior al 35% dels ingressos nets que rebi el conjunt dels membres de la unitat familiar.
  • S’exceptua aquest requisit si el titulat propietari acredita no disponibilitat de la mateixa per causa de separació o divorci, o altra causa aliena a la seva voluntat o per no ser accessible per causa de discapacitat d’alguna de les persones de la unitat familiar.

Aprovació d’una línia de avals per la cobertura per compte de l’Estat del fiançament en situació de vulnerabilitat social i econòmica

Son ajudes transitòries i es dedicaran al pagament del lloguer durant un període màxim de 6 mensualitats.

En què consisteixen aquestes ajudes al lloguer?

  • Son préstecs de les entitats bancàries, avalats per l’ICO, a les persones que estan en situació de vulnerabilitat. Els criteris i requisits es complementaran a través d’una Ordre del Miniterio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
  • Les persones sol·licitants tindran un termini de sis anys per al retorn del préstec, que excepcionalment es poden prorrogar quatre més, no hi ha despeses no interessos.
  • Aquestes ajudes també les poden sol·licitar els arrendataris dels grans propietaris.

 

Restem a l’espera de la Ordre del ministeri per tal de poder concretar els criteris i requisits d’aquestes ajudes.