MORATÒRIES TRIBUTÀRIES

A què afecten les mesures tributàries de l'article 33 de Reial decret llei 8/2020?

El que disposa l'article 33 de l'RDL només és aplicable en relació amb procediments iniciats amb anterioritat a la seva entrada en vigor, és a dir, iniciats amb anterioritat a el 18 de març de 2020

Què passa amb les dates de pagament establertes en els acords de concessió d'ajornament o fraccionament notificats abans de l'entrada en vigor de l'RDL?

Els venciments que es produeixin entre la data d'entrada en vigor de l'RDL i el dia 30 d'abril de 2020 traslladen a aquesta última data, sense increment de la seva quantia.

Què passa amb les dates de pagament establertes en els acords de concessió d'ajornament o fraccionament notificats després de l'entrada en vigor de l'RDL?

Els venciments anteriors a el dia 20 de maig es va traslladen a aquesta última data, sense increment de la seva quantia.

A més els autònoms que vulguin acollir-se al ajornament del pagament dels seus impostos a presentar a partir de la declaració de l´estat d´alarma per un període màxim de sis mesos, al què només podran recórrer persones físiques o entitats amb volum d'operacions inferior a 6.010.121, 04 euros en 2019.

Qui pot sol·licitar l'ajornament?

Aquesta pròrroga en el pagament del deute només pot ser sol·licitada pel mateix titular o un tercer que actuï en nom seu, ja sigui col·laborador social o un apoderat a realitzar el tràmit. Cal tenir en compte dos factors a l'hora de processar la sol·licitud:

L'accés Clau PIN només permet tramitar deutes propis.

El col·laborador o apoderat ha d'emplenar la casella de l'NIF de l'obligat que sol·licita ajornament.

Quant de temps es pot ajornar el deute?

Els autònoms poden ajornar fins a 30.000 euros durant sis mesos, amb un període de carència de tres mesos, presentant la sol·licitud abans del pròxim 30 de maig. Aquesta mesura també afectarà les pimes que estan en el Subministrament Immediat d'Informació de l'IVA i que el 30 de març realitzin el pagament de febrer; podent retardar el pagament fraccionat d'abril en l'Impost sobre Societats i les retencions que s'ingressen el 20 d'abril.

És a dir, un autònom que hagi d'ingressar l'IVA el 20 d'abril, "si sol·licita un ajornament no haurà de pagar res fins al 20 de juliol i fins al 20 de gener tindrà un fraccionament amb interessos de demora" segons va exemplificar ATA a la esmentada guia sobre ajornaments.

Com es sol·licita l'ajornament?

Per a això, l'autònom ha de presentar, pels procediments habituals, l'autoliquidació en la qual figuren les quantitats a ingressar que el contribuent vol ajornar, marcant l'opció "RECONEIXEMENT DE DEUTE". Posteriorment, haurà d'accedir al tràmit "PRESENTAR SOL·LICITUD" dins de l'apartat d'ajornaments de la seu electrònica de l'Agència Tributària