El passat divendres dia 1 es va publicar al BOE  “ Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, por la que se definen los criterios y requisitos de los arrendatarios de vivienda habitual que pueden acceder a las ayudas transitorias de financiación establecidas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID19”. https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4759.pdf

D’aquesta norma és important destacar la fixació dels ingressos màxims que ha de percebre una llar per poder accedir a aquestes préstecs . Els ingressos que s’han d’acreditar no poden superar a 5 vegades el IPREM que es pot traduir en una quantia equivalent als 2.689,2 euros el mes anterior a la sol·licitud del préstec.

També es recull que la quantia màxima que es  podrà cobrir pel préstec és de  5.400 euros, que correspon a sis mesos de de lloguer amb un màxim de 900 euros de renda mensual. També convé destacar que aquestes préstecs son compatibles amb altres ajudes públiques.

Val recordar que aquests préstec el poden sol·licitar aquells arrendataris de contractes de lloguer sotmesos a la LAU ( Llei d’Arrendaments Urbans) de durada d’un any o més i que es trobin ens situació de vulnerabilitat  com a motiu del COVID-19. Per acreditar “la vulnerabilitat” es necessari acreditar aquests 3 requisits:

1.Com a mínim que una persona de la unitat familiar hagi estat acomiadada o afectada per un ERTO/ERTE, o reducció de jornada per cura de persona a càrrec. O bé, si hi ha un autònom a la família que hagi estat declarat el cessament de l’activitat dels autònoms  o reducció d’ingressos.

2.Que els ingressos de la unitat familiar com s’ha dit anteriorment no superin els 2.689,2 euros el mes anterior a la sol·licitud del préstec.

3. Que la renda del lloguer més el pagament de subministraments bàsics han de comportar un 35% dels ingressos nets de la llar. Per subministraments bàsic la norma recull: electricitat, gas, gasoil per calefacció, aigua, serveis de telecomunicacions fixa i mòbil, i contribucions a la comunitat de propietaris.

TERMINI per sol·licitar

Finalitza el dia 30 de setembre 2020 i pot cobrir fins a 6 mensualitats posteriors des del dia que es firma la sol·licitud.

TERMINI per  retornar els diners prestats

El termini inicial és de 6 anys i pot donar-se un ajornament de 6 mesos per iniciar el retorn del préstec. . A partir del 3 any i com a màxim 6 mesos abans que arribi el termini de devolució, es pot pactar una pròrroga de 4 anys més. Per aquesta pròrroga s’ha d’acreditar que continua la situació de vulnerabilitat.

Els interessos els paga l’Estat, així que l’arrendatari només retorna el diners prestats. I a més els bancs no poden condicionar la concessió del préstec a incorporació de productes financers ni de cap altre tipus.