Els arrendataris de locals comercials tancats

DECRET LLEI 34/2020, de 20 d'octubre, de mesures urgents de suport a l'activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats

Els arrendataris de locals comercials tancats o amb l'ús limitat per les mesures contra la COVID-19 podran renegociar el preu dels lloguers. El Consell Executiu ha aprovat un decret llei que faculta els titulars dels negocis per iniciar una negociació amb els propietaris dels immobles per establir, de mutu acord, una rebaixa de l'import de la mensualitat.

Si, com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19, l'autoritat competent decreta mesures de suspensió del desenvolupament de l'activitat o de restricció de l'aprofitament material de béns immobles arrendats per a la realització d'activitats industrials i comercials, en els contractes subscrits a partir de l'1 de gener de 1995 la part arrendatària podrà requerir de la part arrendadora, per burofax o d'una altra manera fefaent, una modificació raonable i equitativa de les condicions del contracte, amb la finalitat de restablir l'equilibri de les prestacions i d'acord amb les exigències de la bona fe i de l'honradesa en els tractes.

 

Rebaixa del 50% en els establiments tancats

Si l'acord entre les parts és impossible, la nova norma fixa que l'import del lloguer dels negocis tancats quedarà automàticament rebaixat a el 50%, a comptar des del dia que el llogater hagi notificat la voluntat de negociar.

Així l´article 2 confirmaria el següent:

Regles aplicables davant la manca d'acord entre les parts

En el cas que les parts no arribin a un acord per mitjà de negociació o mediació en el termini d'un mes a comptar del requeriment assenyalat anteriorment per burofax o fefaentment, s'apliquen les regles següents:

a) En cas de suspensió del desenvolupament de l'activitat, la renda i altres quantitats degudes per la part arrendatària s'han de reduir en un cinquanta per cent respecte de les vigents mentre duri la mesura de suspensió.

b) En cas de restricció parcial de l'aprofitament material del l'immoble, la renda i altres quantitats degudes per la part arrendatària s'han de reduir, mentre durin les mesures de restricció, en una proporció igual a la meitat de la pèrdua d'aprofitament de l'immoble, mesurada objectivament per la reducció d'aforament o d'horaris o per altres limitacions imposades per la norma.

c) La prestació de serveis de lliurament a domicili o de recollida de productes a l'establiment no afecta l'aplicació de les reduccions previstes per les lletres a) i b) d'aquest apartat.

d) La part arrendatària pot exigir a la part arrendadora que imputi totalment o parcial a l'obligació de pagar les referides rendes i altres despeses degudes que hagin vençut totes les quantitats que eventualment garanteixin el compliment de les seves obligacions, excloses la fiança legal obligatòria i altres garanties dipositades en l'organisme oficial competent. La part arrendatària ha de reintegrar les garanties objecte d'imputació en el termini d'un any comptat des de la desaparició de les circumstàncies a què fa referència l'article 1 i, en tot cas, abans que finalitzi el contracte si el termini de durada és inferior.

e) En cas que les mesures previstes per la lletra a) d'aquest apartat es perllonguin més de tres mesos en el transcurs d'un any a comptar de l'entrada en vigor d'aquesta norma, la part arrendatària pot optar per desistir del contracte sense penalització a partir del moment en què s'esdevingui aquesta circumstància, mentre es mantingui i fins a tres mesos després del cessament complet de les mesures, sempre que ho notifiqui de manera fefaent a la part arrendadora amb un mes d'antelació.

2. Les reduccions de renda i d'altres quantitats degudes per la part arrendatària establertes a l'apartat 1 són efectives a comptar de la data del requeriment de modificació de les condicions contractuals fet per la part arrendatària. Des que rebi el requeriment, la part arrendadora s'ha d'abstenir d'emetre factura contra la part arrendatària per l'import de la renda i altres despeses a càrrec d'aquesta fins que transcorri el termini mensual per a negociar la modificació contractual o, si és anterior, fins a la data de l'acord.

Amb les restriccions en vigor, aquesta mesura afecta bars, restaurants, gimnasos, centres d'estètica, bingos, casinos, sales de joc i ludoteques.

 

Reducció del preu en els negocis en funcionament parcial.

Per tant, en les activitats parcialment restringides, si no hi ha acord per a la revisió temporal del lloguer, la rebaixa de la quota també serà de el 50% de la part desaprofitada. És a dir, que si un negoci té l'aforament limitat a la meitat, el titular haurà de pagar la totalitat de lloguer de la meitat de la que sí que pot treure rendiment, però només pagarà el 50% de la part restringida per les mesures sanitàries.

Segons les restriccions actuals, entre els negocis amb l'aforament o els horaris parcialment afectats hi ha teatres, comerços, botigues de 24 hores i hotels.

 

Exclusió dels productes per emportar i de l'enviament a domicili

A l'efecte d'aquesta norma, la venda de producte per emportar i l'enviament a domicili no es tenen en compte. Per exemple, si aquest és l'únic servei que pot oferir un restaurant, el decret llei considera que el negoci està tancat i que la reducció de la quota del lloguer ha de ser igualment del 50%.