Estat actual de la plusvàlua municipal arrel de la Sentència del Tribunal Constitucional.-

 

La sentència del Tribunal Constitucional dictada el 26 d´octubre de 2021 (publicada al web del Tribunal Constitucional el 2 de novembre 2021) declara inconstitucional i nul en part el precepte de la Llei reguladora de les hisendes locals que estableix el sistema de càlcul de la base imposable de limpost.

 

El dia 9 de novembre es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat el Reial decret llei 26/2021 pel qual s'adapta el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals respecte de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana , que estableix que el sistema objectiu de determinació de la base imposable de l'impost es converteix en un sistema optatiu, permetent les estimacions directes de l'increment del valor en aquells casos en què així ho sol·liciti l'obligat tributari.

 

Tot i això, fins que no s'adaptin els sistemes informàtics dels consistoris al nou sistema de càlcul, les persones obligades tributàries com a conseqüència de la transmissió d'un immoble, es recomana que contactin amb l´Ajuntament responsable per assessorar-se de la seva presentación i, en el seu cas, presentar un escrit declarant la transmissió realitzada: omplint algún formulari, però es recomana no practicar autoliquidació de l'impost.

 

En el moment en què s'hagin modificat els sistemes informàtics, es preveu que es notificarà la liquidació tributària que correspongui o bé s'informarà sobre com cal procedir per fer efectiu el pagament de l'impost.

 

Es convenient com diem que ens assessorem bé del funcionament de cada Ajuntament però la majoria disposen de formulari adient que es pot presentar mitjançant el registre electrònic o per correu postal adreçat a cada Ajuntament.