Un jutjat de primera instància anul·la una liquidació de la plusvàlua municipal aplicant el nou criteri del Constitucional

La sentència, de 25 de novembre de 2021, eximeix el ciutadà d'abonar 660,51 euros a l'Ajuntament de Sanxenxo.

Aplicant el nou criteri marcat pel Tribunal Constitucional, un Jutjat Contenciós Administratiu de Pontevedra ha declarat la nul·litat d'una liquidació de l'impost de plusvàlua per import de 660,51 euros, originada per la transmissió d'un immoble el maig del 2013.
Segons el jutjador, els efectes de la decisió del màxim tribunal de garanties del nostre país del 26 d'octubre passat sobre el tribut, són “clars i indubtats”.

Aquesta sentència s'uneix a la dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Madrid el 10 de novembre de 2021 passat, comentada també en aquest mateix fòrum.
Posicions de les parts

Al seu escrit de demanda, el recurrent anuncia que, mitjançant escriptura pública de compravenda atorgada a l'octubre del 2005, va adquirir una societat limitada aportat com a ampliació de capital el ple de domini d'un immoble que tenia un valor de 90.000 euros.

El maig del 2013, la mercantil es va dissoldre i es va liquidar, resultant un valor net comptable del pis de 86.753,85 euros. Com s'intuirà, la minoració del valor es va produir com a conseqüència de la crisi econòmica i immobiliària esdevinguda entre les dues dates.

Així, disconforme amb la resolució desestimatòria de l'Alcalde de l'Ajuntament de Sanxenxo del recurs de reposició formulat davant de la liquidació de l'impost de plusvàlua municipal per import de 660,51 euros, el recurrent addueix ara, en el seu recurs contenciós administratiu, la inexistència de fet imposable, absència objectiva dincrement del valor del terreny objecte de transmissió, i infracció dels arts. 104 i 107.1 Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i art. 31.1 de la Constitució Espanyola.

Per part seva, l'Ajuntament de Sanxenxo va al·legar, en el seu escrit de contestació, que l'actor no va acreditar mínimament la depreciació del valor de l'immoble entre les dues transmissions. En particular, va recordar la reiterada jurisprudència del nostre Alt Tribunal que considera que no són suficients els mers apunts o valoracions comptables per poder considerar la inexistència de fet imposable.

Liquidacions per meritacions anteriors al 10 de novembre de 2021: nul·litat

Després de reproduir quina és la doctrina del TC, subratllar algunes interpretacions del Tribunal Suprem en la matèria, fer al·lusió a la darrera reforma legal sobre l'impost de plusvàlua esdevinguda amb la coneguda STC 182/2021, de 26 d'octubre (Butlletí Oficial de l'Estat) del 25/11/2021) i citar l'aprovació del recent Reial decret llei 26/2021, de 8 de novembre, el Magistrat del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Pontevedra arriba a la conclusió que el recurs contenciós -administratiu interposat ha de ser estimat íntegrament.

En particular, com que el fet imposable es va produir l'any 2013, l'impost es va meritar en data anterior a l'entrada en vigor de l'al·ludit Reial decret llei 26/2021, de 8 de novembre. Aquesta norma aprovada amb raons d'urgència evidents, “manca d'efectes retroactius”, adverteix el jutjador. És a dir, encara que va entrar en vigor l'endemà de la seva publicació al BOE (el 26 de novembre de 2021), “en les seves disposicions transitòries no es va establir cap indicació sobre el seu possible efecte retroactiu”, matisa la fallada recent.

De la mateixa manera, el Magistrat-Jutge afirma que els efectes de la coneguda STC 182/2021, del 26 d'octubre, “són clars i indubtats”. A parer seu, “totes les liquidacions del tribut, per meritacions anteriors al 10 de novembre de 2021, impugnades en termini, s'han de declarar nul·les de ple dret”. I això, “amb independència i al marge que entre les dues transmissions de l'immoble s'hagi produït un augment o una disminució del valor”, matisa.

Tant és així que, com ha conclòs el màxim tribunal de garanties del nostre país a la seva sentència, “el sistema de determinació de la base imposable del tribut regulat al TRLHL era en tot cas incorrecte, i inconstitucional ab origine”, raona el Jutjador .

Així les coses, després de confirmar que no es realitzarà expressa condemna a costes per les “peculiaritats del litigi”, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Pontevedra estima íntegrament el recurs formulat i declara la nul·litat de la liquidació impugnada , deixant-la sense efecte.

A més, subratlla la decisió que, en virtut de l'art. 81.1.1a de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, contra la present sentència no es pot interposar recurs d'apel·lació.