El Consell de Ministres ha aprovat un Codi de Bones Pràctiques, d'adhesió voluntària per part de les entitats de crèdit i altres entitats financeres, que té com a objectiu reforçar la solvència d'empreses i autònoms els negocis dels quals, sent viables, estan sent afectats per la crisi del Covid.

 

Les entitats que decideixin adherir-se al Codi es comprometen a facilitar la renegociació del deute amb aval, esforçant-se per incloure el deute no avalat, contret entre el 17 de març de 2020 i el 13 de març de 2021 (data de publicació del RDL 5/ 2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19).

 

En aquest acord, s'estableixen, d'una banda, les línies d'actuació de les entitats financeres i dels organismes públics i, de l'altra, els requisits que han de reunir les empreses i els autònoms per poder beneficiar-se de les diferents mesures aprovades. Aquestes mesures són:

 

Nova ampliació de venciments del deute avalat amb aval públic

 

Les entitats que s'adhereixin al Codi tenen l'obligació d'aplicar aquesta mesura a totes aquelles empreses i autònoms que la sol·licitin i compleixin els requisits establerts a l'acord del Consell de Ministres. Alguns d'aquests requisits són:

 

No estar en mora de cap dels préstecs subscrits amb lentitat ni estar en procediment concursal.

Haver experimentat una caiguda de la facturació com a mínim del 30% l'any passat respecte del 2019.

En els casos en què no es compleixi aquest darrer requisit, l'ampliació del termini serà possible sempre que s'arribi a un acord amb l'entitat.

 

Conversió d'aquest deute en préstecs participatius

 

Amb aquesta mesura es vol reforçar els recursos propis de les empreses beneficiàries.

 

L'entitat financera i l'empresa han d'arribar a un acord per aconseguir aquesta conversió.

 

Perquè l'empresa es pugui beneficiar d'aquesta mesura, a més de complir els dos requisits anteriors, haurà de presentar un resultat negatiu després d'impostos al compte de pèrdues i guanys de l'any 2020.

 

Reducció de l'endeutament mitjançant lleves

 

La concessió de quitaments del principal del finançament avalat requereix que el deutor, a més de complir els requisits establerts, arribi a un acord de renegociació de deute amb l'entitat financera.

A més, les entitats adherides al Codi que concedeixin alguna de les tres mesures esmentades anteriorment es comprometran a mantenir les línies de circulant del deutor beneficiat fins al 31 de desembre de 2022.