Determinació dels Honoraris professionals

Encàrrec professional. La fixació dels honoraris dels expedients es materialitzarà a través d'un encàrrec professional que recollirà pressupost del procediment adient. Aquest document es signarà per l'advocat/d i el client/a.
En la forma de fer efectius els honoraris es considerarà la capacitat del client/a.