• Anàlisi del rendiment de l´activitat i seguiment dels costos
  • Comptabil.litat d´acord amb el Codi de Comerç
  • Tramitacions d’altes, modificacions i baixes a la seguretat social
  • Contractació de treballadors
  • Tramitacions d’altes, modificacions i baixes d’activitats econòmiques
  • Declaracions censals
  • Càlcul i tramitació de les declaracions d’impostos
  • Assessorament fiscal i laboral, ordinari i extraordinari
  • Inscripcions al registre mercantil, legalització de llibres i dipòsit de comptes anuals