La Direcció General de Tributs en la seva consulta Vinculant V0771-22,  invoca el que estableixen els articles 33 a 36 de la Llei 35/2006 —respecte a la manera com s'hauran de calcular els guanys i les pèrdues patrimonials en el context de l'impost sobre la renda de les persones físiques. —, advertint de la modificació que la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, va introduir sobre el tenor literal de l'últim dels preceptes esmentats —article 36 de la Llei de l'impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

El centre directiu assenyala que per determinar el valor d'adquisició de l'immoble que es rebi mitjançant pactes successoris amb efectes de present, a efectes de determinar el guany o la pèrdua patrimonial resultant d'una futura venda, s'ha d'atendre al moment en què es faci la transmissió, de manera que:

- Si la transmissió es produeix transcorreguts cinc anys des de la celebració del pacte successori o de la mort de la causant (si fos anterior al transcurs del termini esmentat), el valor d'adquisició a tenir en compte serà el resultant de les normes de l'impost sobre successions i donacions quan es va efectuar la transmissió mitjançant pacte successori.

- Si la transmissió esmentada es realitza abans del termini esmentat, el beneficiari s'ha de subrogar en la posició de la causant - quant al valor i la data d'adquisició de l'immoble- quan aquest valor fos inferior al resultant de l'aplicació de les normes de l'impost sobre successions i donacions a l'hora d'efectuar-se la transmissió mitjançant pacte successori.

En aquest cas, la condició de subrogat del beneficiari en la posició de la causant, obre per a ell la possibilitat d'acollir-se al règim transitori aplicable als guanys patrimonials derivats d'elements patrimonials adquirits amb anterioritat a 31 de desembre de 1994 que pogués haver aplicat el subrogant, ja que la subrogació del beneficiari es concreta tant en el valor com en la data d'adquisició, per la qual cosa si aquesta data fos anterior a 31 de desembre de 1994, sí que resulta operatiu aquest règim transitori per al beneficiari.

Finalment, cal destacar, considerant les seves conseqüències jurídiques eventuals, que el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat 2545/2021, promogut per la Xunta de Galícia, contra l'article tercer. Tres i la disposició transitòria primera.4 de la Llei 11/2021, del 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, disposicions que van modificar el règim fiscal dels pactes successoris.