Ahir dimarts 12 d’abril 2022 es va aprovar l’esperada modificació del Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes, a través del  Real Decreto 270/2022, de 12 de abril que s’ha publicat al BOE de 13 d’abril i que entra en vigor a l’endemà de la seva publicació. https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/13/pdfs/BOE-A-2022-6048.pdf

Al marge de les diferents valoracions que s’han anat publicant arran de l’aprovació de l’acord de Govern en quant als canvis que sembla que s’han fet respecte a l’esborrany del Real Decret existent, aquest document té com a finalitat fer una primera aproximació general a la norma destacant aquells aspectes que poden ser d’interès per aquella part del sector educatiu afectat directa o indirectament pel contingut de la mateixa.

El Real Decreto publicat pretén establir els mecanismes jurídics excepcionals d’accés a la funció docent així com les regulacions mínimes dels mateixos, en compliment d’allò establert a la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad del empleo público. En aquest punt és convenient fer una breu referència a alguns aspectes d’aquesta llei per contextualitzar la norma aprovada que modifica l’accés a la funció docent. En concret a l’ art.2 s’estableix l’ampliació dels processos d’estabilització de l’ocupació temporal com a mesura per reduir la temporalitat existent a l’administració pública, temporalitat molt agreujada en l’àmbit educatiu. En conseqüència la norma autoritza un taxa addicional d’estabilització de l’ocupació que ha d’incloure les places de treball estructurals, dotades pressupostàriament i que hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompuda a com a mínim tres anys anteriors al 31 de desembre de 2020. Fixa el calendari d’aplicació del procés d’estabilització: les ofertes han de ser publicades abans de l’1 de juny del 2022, les convocatòries abans del 31 de desembre de 2022. Tot el procés ha de finalitzar abans del 31 de desembre de 2024. La llei  concreta que les ofertes de les places es tramitaran a través del sistema de selecció de concurs-oposició, i s’hauran de garantir els principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. Per altra banda, a la seva Disposició Addicional Sisena es preveu que les Administracions públiques, amb caràcter excepcional i només una vegada, puguin convocar a través dels sistema de concurs ( no oposició) aquelles places que hagin estat ocupades amb caràcter temporal de forma ininterrompuda amb anterioritat a l’ 1 de gener de 2016. I, a la Disposició Addicional Vuitena  es contempla que en aquests processos excepcionals es puguin també incloure places vacants de naturalesa estructural ocupades de forma temporal per personal temporal anterior a 1 de gener de 2016. Per tant, aquí el legislador permet incloure a l’oferta places vacants i que no han estat ocupades de forma ininterrompuda.

En aquest context de necessitat jurídica de fixar i regular els mecanismes excepcionals que han de vehicular les ofertes de places que s’han d’oferir i convocar és on apareix la modificació del reglament d’ingrés als cossos docents. El Real Decreto 270/2022, de 12 de abril,  com veurem estableix dos sistemes d’accés diferenciats segons el tipus de places que s'ofertaran i convocaran. Així a través del seu article únic introdueix la Disposición Transitoria Cuarta on es regulen quins son els procediments d’ingrés que s'han de convocar en aplicació Ley 20/2021, de 28 de diciembre. Aquesta disposició transitòria quarta i el procés de concurs-oposició que regula només s’aplicarà a la convocatòria de les places de treball estructurals, dotades pressupostàriament i que hagin estat ocupades de forma temporal i ininterrompuda a com a mínim tres anys anteriors al 31 de desembre de 2020. No serà d’aplicació a les places que es contemplen a la Disposició Addicional Sisena ni Vuitena de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre: places hagin estat ocupades amb caràcter temporal de forma ininterrompuda amb anterioritat a l’ 1 de gener de 2016, i aquelles places vacants de naturalesa estructural ocupades de forma temporal per personal temporal anterior a 1 de gener de 2016 . És a dir, no s’oferiran aquestes places a través del sistema de provisió de concurs- oposició.

Les places convocades i que responen a les “ocupades de forma temporal i ininterrompuda a com a mínim tres anys anteriors al 31 de desembre de 2020” es seleccionaran a través del procés de concurs- oposició. La fase d’oposició constarà d’un única prova estructurada en dues parts que no tindran caràcter eliminatori. Una de les proves tindrà com a finalitat l’acreditació dels coneixements específics necessaris per l’especialitat docent a la que s’opta. I l’altra, tindrà com a objectiu la comprovació de l’aptitud pedagògica. Per superar la prova i passar al concurs de mèrits s’haurà d’haver obtingut com a mínim cinc punts. La fase de concurs de mèrits el real decret estableix que s’ estructuraran en tres blocs i la puntuació màxima de cadascun dels mateixos. Els tres blocs son: Experiència docent prèvia: màxim set punts; Formació acadèmica: màxim dos punts; Altres mèrits: màxim un punt. Com a puntuació global del concurs-oposició s’estableix que serà el resultat de la ponderació de les puntuacions obtingudes a les fases d’oposició (60 %) i de concurs (un 40 %). 

Val a dir que el real decret deixar en mans de les diferents administracions educatives la determinació de les característiques i durada dels diferents exercicis, l’odre de la realització això com el pes de les puntuacions.

              En quant a les altres places que preveu la llei del procés d’estabilització, places hagin estat ocupades amb caràcter temporal de forma ininterrompuda amb anterioritat a l’ 1 de gener de 2016, i aquelles places vacants de naturalesa estructural ocupades de forma temporal per personal temporal anterior a 1 de gener de 2016, el Real Decreto determina que s’aplicarà el sistema de provisió de concurs de mèrits. I, es recorda que les administracions educatives convocaran aquest concurs excepcional una sola vegada.  La norma fixa un barem per a la valoració dels mèrits del concurs que s’estructuren en el tres mateixos blocs i puntuacions als previstos per concurs-oposició regulat a la mateixa norma. També es regula el procediment a seguir una vegada realitzada la valoració dels mèrits. S’ordenaran els aspirants segons les puntuacions obtingudes i el nombre de seleccionats no superarà el de places convocades pel concurs de mèrits.

Si bé és cert que encara queden moltes incògnites en quant al desenvolupament dels processos d’estabilització, també ho és que aquest Real Decret publicat limita i fixa quins son els processos de provisió que s’hauran d’articular per cadascuna de les ofertes de places en cadascuna de les convocatòries que es portin a terme per les Administracions educatives, i concreta l’estructura dels diferents sistemes de provisió així com els mèrits a valorar i les puntuacions màximes que es podran atorgar. Ara caldrà esperar a veure com l’administració educativa de Catalunya articula les ofertes i convocatòries dins dels terminis establerts.

 

 

Eva Izquierdo

Advocada del  Col·lectiu Jurídic de Defensa Legal

Barcelona a 13 d’abril de 2022.-