La Llei de pressupostos generals de l'Estat, modificada per l´exercici 2016, canvia la Llei General de la Seguretat Social pel que fa a les bases màxima i mínima de cotització, la possibilitat d'incrementar aquestes bases fins als 47 anys d'edat ia partir dels 48 anys d'edat , i especialitats.

Ara bé, s'estableix una regulació nova a destacar sobre la pluriactivitat, és a dir, la compatibilitat de cotitzacions com a autònom i com a treballador per compte aliè en règim general de la Seguretat Social. Així, els treballadors autònoms que, per raó del seu treball per compte d'altri desenvolupat simultàniament, cotitzin, respecte de les contingències comunes, en règim de pluriactivitat i ho facin en l'any 2016, tenint en compte tant les aportacions empresarials com les corresponents al treballador en el règim general, així com les efectuades en el Règim Especial, per una quantia igual o superior a 12.368,23 euros, tindran dret a una devolució del 50 per cent de l'excés en què les seves cotitzacions superin l'esmentada quantia, amb el límit del 50 per cent de les quotes ingressades en el citat Règim Especial, en raó de la seva cotització per les contingències comunes de cobertura obligatòria.

La devolució s'efectuarà a instàncies de l'interessat, que haurà de formular en els quatre primers mesos de l'exercici següent.

A més com hem assenyalat l'article 107 sobre bases i tipus de cotització a la Seguretat Social, Atur, Protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i Formació Professional durant l'any 2016, estableix respecte a la cotització en el Règim Especial dels Treballadors per compte propi o autònoms, que les bases màxima i mínima són, des de l'1 de gener de 2016, els següents:

1. La base màxima de cotització serà de 3.642,00 euros mensuals. La base mínima de cotització és de 893,10 euros mensuals.

2. La base de cotització dels treballadors autònoms que, a 1 de gener de 2016, tinguin una edat inferior a 47 anys, serà l'elegida per ells dins de les bases màxima i mínima fixades en l'apartat anterior. Igual elecció podran efectuar aquells treballadors autònoms que en aquesta data tinguin una edat de 47 anys i la seva base de cotització en el mes de desembre de 2015 hagi estat igual o superior a 1.945,80 euros mensuals, o que causin alta en aquest règim especial amb posterioritat a l'esmentada data.

Els treballadors autònoms que a 1 gener 2016 tinguin 47 anys d'edat, si la seva base de cotització fos inferior a 1.945,80 euros mensuals, no podran triar una base de quantia superior a 1.964,70 euros mensuals, llevat que exercitin la seva opció en aquest sentit abans del 30 de juny de 2016, la qual cosa produirà efectes a partir de l'1 de juliol del mateix any, o que es tracti del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la defunció d'aquest, hagi hagut de posar-se al capdavant del mateix i donar-se d'alta en aquest règim especial amb 47 anys d'edat, en aquest cas no existirà aquesta limitació.

3. La base de cotització dels treballadors autònoms que, a 1 de gener de 2016, tinguessin 48 o més anys complerts, estarà compresa entre les quanties de 963,30 i 1.964,70 euros mensuals, llevat que es tracti del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la defunció d'aquest, hagi hagut de posar-se al capdavant del mateix i donar-se d'alta en aquest règim especial amb 45 o més anys d'edat, en el cas, l'elecció de bases estarà compresa entre les quanties de 893,10 i 1.964,70 euros mensuals.

No obstant això, els treballadors autònoms que amb anterioritat als 50 anys haguessin cotitzat en qualsevol dels règims del sistema de la Seguretat Social per espai de cinc o més anys, es regiran per les següents regles:

a) Si l'última base de cotització acreditada hagués estat igual o inferior a 1.945,80 euros mensuals, hauran de cotitzar per una base compresa entre 893,10 euros mensuals i 1.964,70 euros mensuals.

b) Si l'última base de cotització acreditada hagués estat superior a 1.945,80 euros mensuals, hauran de cotitzar per una base compresa entre 893,10 euros mensuals i l'import d'aquella, incrementat en un 1,00 per cent, podent optar, en cas de no aconseguir-se, per una base de fins a 1.964,70 euros mensuals.

El que preveu l'apartat Cinc. 3.b) és aplicable respecte als treballadors autònoms que amb 48 o 49 anys d'edat hagin exercit l'opció que preveu el paràgraf segon de l'apartat quatre.2 l'article 132 de la Llei 39 / 2010, de 22 de desembre.