En el Butlletí Oficial de l'Estat de 22 de setembre de 2015 ha estat publicat la Llei 34/2015, de 21 de setembre, de modificació parcial de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària que suposa la introducció de nombrosos canvis normatius.

A destacar les mesures per afavorir la lluita contra el frau fiscal i el reconeixement a l'Administració tributària del dret a comprovar exercicis impositius ja prescrits. (115LGT)

Condicionament.-

Es tracta del dret que es reconeix a l'Administració tributària a sotmetre a comprovació i inspecció fets, actes o negocis realitzats o desenvolupats en exercicis o períodes tributaris respecte dels quals ha prescrit el dret de l'Administració a liquidar però que tinguessin efectes fiscals en exercicis o períodes impositius en què la prescripció del dret a liquidar no s'hagués produït.Aquest dret a efectuar la comprovació de bases o quotes susceptibles de compensació o deducció provinents de períodes impositius ja prescrits únicament es pot exercir en el curs de procediments de comprovació relatius a obligacions tributàries i períodes el dret a liquidar no es trobi prescrit.En l'exercici d'aquest dret l'Administració tributària pot qualificar els fets amb independència de la prèvia qualificació efectuada per l'obligat tributari en la declaració o autoliquidació inicial. El tractament donat per l'Administració tributària a les operacions realitzades en exercicis prescrits és aplicable al contingut de les liquidacions d'exercicis no prescrits objecte de comprovació o no.Un cop definit el dret de l'Administració a comprovar i investigar exercicis ja prescrits, l'article 66bis LGTprocedeix a regular la prescripció d'aquest dret de l'Administració.En relació amb aquesta qüestió ha una regla general i dues regles especials relacionades amb la comprovació de bases i quotes compensades o a compensar o de deduccions aplicades o pendents d'aplicació.La regla general és que no hi ha termini de prescripció perquè l'Administració pugui realitzar comprovacions i inspeccions relacionades amb exercicis ja prescrits.En relació amb la comprovació de les bases o quotes compensades o pendents de compensació o de deduccions aplicades o pendents d'aplicació s'estableixen les dues regles següents:- El dret de l'Administració a iniciar el procediment de comprovació de les bases o quotes compensades o pendents de compensació o de deduccions aplicades o pendents d'aplicació, prescriu als deu anys a comptar de l'endemà del dia en què finalitzi el termini reglamentari establert per presentar la declaració o autoliquidació.- No s'aplica cap termini de prescripció en relació amb l'obligació d'aportar les liquidacions o autoliquidacions en què es van incloure les bases, quotes o deduccions i la comptabilitat corresponents a exercicis prescrits en relació amb la comprovació administrativa d'exercicis no prescrits en els quals es utilitzen les bases, quotes o deduccions provinents dels exercicis prescrits.Com a complement del dret de l'Administració tributària de poder realitzar comprovacions i inspeccions relacionades amb exercicis ja prescrits existeix la correlativa obligació de conservació de les dades que tenen el seu origen en operacions realitzades en períodes impositius prescrits durant el termini de prescripció del dret dels òrgans de l'Administració (art.70 LGT).

--------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En el Boletín Oficial del Estado de 22 de septiembre de 2015 ha sido publicado la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que supone la introducción de numerosos cambios normativos.

A destacar las medidas para favorecer la lucha contra el fraude fiscal y el reconocimiento a la Administración tributaria del derecho a comprobar ejercicios impositivos ya prescritos. (115 LGT).

Condicionamiento.-

Se trata del derecho que se reconoce a la Administración tributaria a someter a comprobación e inspección hechos, actos o negocios realizados o desarrollados en ejercicios o períodos tributarios respecto de los cuales ha prescrito el derecho de la Administración a liquidar pero que tuvieran efectos fiscales en ejercicios o períodos impositivos en los que la prescripción del derecho a liquidar no se hubiera producido.

Este derecho a efectuar la comprobación de bases o cuotas susceptibles de compensación o deducción provenientes de períodos impositivos ya prescritos únicamente podrá ejercitarse en el curso de procedimientos de comprobación relativos a obligaciones tributarias y períodos cuyo derecho a liquidar no se encuentre prescrito.

En el ejercicio de este derecho la Administración tributaria puede calificar los hechos con independencia de la previa calificación efectuada por el obligado tributario en la declaración o autoliquidación inicial. El tratamiento dado por la Administración tributaria a las operaciones realizadas en ejercicios prescritos resultará aplicable al contenido de las liquidaciones de ejercicios no prescritos objeto de comprobación o no.

Una vez definido el derecho de la Administración a comprobar e investigar ejercicios ya prescritos, el artículo 66bis LGTprocede a regular la prescripción de este derecho de la Administración.

En relación con esta cuestión existe una regla general y dos reglas especiales relacionadas con la comprobación de bases y cuotas compensadas o a compensar o de deducciones aplicadas o pendientes de aplicación.

La regla general es que no hay plazo de prescripción para que la Administración pueda realizar comprobaciones e inspecciones relacionadas con ejercicios ya prescritos.

En relación con la comprobación de las bases o cuotas compensadas o pendientes de compensación o de deducciones aplicadas o pendientes de aplicación se establecen las dos reglas siguientes:

- El derecho de la Administración a iniciar el procedimiento de comprobación de las bases o cuotas compensadas o pendientes de compensación o de deducciones aplicadas o pendientes de aplicación, prescribirá a los diez años a contar desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo reglamentario establecido para presentar la declaración o autoliquidación.

- No se aplica plazo alguno de prescripción en relación con la obligación de aportar las liquidaciones o autoliquidaciones en que se incluyeron las bases, cuotas o deducciones y la contabilidad correspondientes a ejercicios prescritos en relación con la comprobación administrativa de ejercicios no prescritos en los que se utilizan las bases, cuotas o deducciones provenientes de los ejercicios prescritos.

Como complemento del derecho de la Administración tributaria de poder realizar comprobaciones e inspecciones relacionadas con ejercicios ya prescritos existe la correlativa obligación de conservación de los datos que tienen su origen en operaciones realizadas en períodos impositivos prescritos durante el plazo de prescripción del derecho de los órganos de la Administración (art.70 LGT).