La decisió de revaloritzar la pensió del pensionista en un 1% adoptada per l'INSS d'acord amb el disposat al RD LLEI 28/12 de 30 de Novembre atempta clarament en contra de l'article 12 de la Carta Social Europea i de la interpretació efectuada per el Comitè Europeu de Drets Socials, per la qual cosa els tribunals haurien d'acord amb això, revocar tal resolució, i declarar el dret del pensionista a percebre una paga única compensatòria de la seva pensió de jubilació pel desviament de l'índex de preus al consum durant el any, calculada sobre el IPC i s´estarà a cada cas.

El jutge nacional està obligat a aplicar les normes invocades perquè formen part de l'ordenament jurídic espanyol tot això, ex article 96 de la Constitució i Llei 25/2014 de 27 de novembre (articles 23 a 31) tal com s'estableix que els tractats i normes internacionals formaran part de l'ordenament jurídic intern una vegada hagin estat publicats en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

Per tant, les dues normes permeten la integració en el nostre ordenament jurídic de les normes jurídiques que contenen els tractats internacionals vàlidament celebrats i publicats per Espanya què són:

o D'obligat compliment per a tots els poders públics, òrgans i organismes de l'Estat
o D'aplicació directa i prevalent sobre qualsevol altra norma de l'ordenament interns en cas de conflicte, llevat que del seu text es desprengui que aquesta aplicació estigui condicionada a l'aprovació de lleis o disposicions reglamentàries pertinents
o I prevaldran sobre qualsevol altra norma de l'ordenament jurídic en cas de conflicte entre elles, excepte les de rang constitucional.

Per resoldre el debat el jutge nacional està obligat a aplicar la normativa internacional invocada, que forma part de l'ordenament jurídic nacional. En aquest sentit,
o CARTA SOCIAL EUROPEA, DICTADA PEL CONSELL D'EUROPA (ESTRASBURG) EN DATA 18 D'OCTUBRE DE 1961, I RATIFICADA PER ESPANYA A INSTRUMENT DE RATIFICACIÓ DE 29 D'ABRIL DE 1980, ESTABLEIX, QUANT ALS DRETS DE SEGURETAT SOCIAL: (PART I, Article 12.)

o CONVENI INTERNACIONAL DE L'OIT NOMBRE 102, (PART XI, ARTICLE 65.10)

o CODI EUROPEU DE SEGURETAT SOCIAL (ESTRASBURG 16 D'ABRIL DE 1964) RATIFICAT PER INSTRUMENT DE 4 DE FEBRER DE 1994 PER ESPANYA (BOE 65, DE 17 DE MARÇ DE 1995)

o Es relacionen les decisions del COMITÈ EUROPEU DE DRETS SOCIALS, QUE RESOLDRE SOBRE LES RECLAMACIONS DE DIFERENTS ASSOCIACIONS DE PENSIONISTES I SINDICATS A GRÈCIA, ​​per les retallades en matèria de pensions, arribant aquell organisme a entendre vulnerat el dret a

o "UN NIVELL SATISFACTORI DE SEGURETAT SOCIAL" PREVIST EN L'ART. 12 CARTA SOCIAL EUROPEA, ja que la crisi no és justificació suficient per reduir el dret allà consagrat. I, especialmemte, no ha de conduir ni ha de permetre la precarització o pauperització de la població protegida.

Així ho entén la doctrina científica i diverses resolucions judicials, fins i tot del Tribunal Constitucional i del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
Cal destacar, com a molt qualificat, l'estudi al respecte del magistrat del Jutjat del Social nº 3 de Barcelona, ​​Xavier Gonzàlez de la Rivera i la magistrada del Jutjat del Social nº 12 de Barcelona, ​​Ana Olivas.

I ens permetem recordar els estudis al respecte de la professora Carmen Salcedo i el catedràtic Carlos Luís Alfonso Mellado

- La doctrina científica ha estat molt contundent, no ja només contra la congelació de les pensions del RD Llei 28/2012, sinó també contra el factor de revaloració de la Llei 23/2013 que desvincula definitivament l'adequació de les pensions a la fluctuació del IPC.

Aquí es fa esment de l'interessant article de la professora de la UV Mireia Llobera, "La Llei 23/2013 en el marc del procediment de dèficit excessiu i de rescat de la banca", Revista de Dret Social nº 70. S'afirma en aquest article que "desvincular l'increment de les pensions de l'IPC és negar el dret a la seguretat social ....".

- A més, amb menció expressa a la doctrina científica més especialitzada en seguretat social (entre d'altres, els catedràtics Juan López Gandia i Joaquín Aparicio), i fins i tot a informes de l'OCDE conforme la desvinculació de l'IPC redunda encara més en aquesta situació de precarització i pauperització de les pensions.