S´han habilitat dos canals a priori incompatibles, de sol·licituds de prestacions extraordinàries, una via estatal i una altra autonòmica que a continuació detallem.

  1. PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA ESTATAL

(BOE 18 de març de 2020----Reial Decret Llei 8/2020 de 17 de març)

Prestació extraordinària per cessament d'activitat per als afectats per declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

• Destinat a:

a) els treballadors per compte propi o autònoms, les activitats quedin suspeses, en virtut del que preveu l'esmentat Reial Decret

b) quan la seva facturació en el mes anterior a què se sol·licita la prestació es vegi reduïda, a el menys, en un 75 per cent en relació amb la mitjana de facturació de el semestre anterior

• Requisits:

a) Estar afiliats i en alta, en la data de la declaració de l'estat d'alarma.

b) En el cas que la seva activitat no es vegi directament suspesa, acreditar la reducció de la seva facturació en, al menys, un 75 per cent, en relació amb l'efectuada en el semestre anterior.

c) Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.

- Si no es compleix aquest requisit ens "convidaran" a pagar el deute en 30 dies naturals i podrem complir aquest requisit amb plens efectes.

• Quantia:

- 70% de la base reguladora (mitjana de les bases per les quals s'hagués cotitzat durant els dotze mesos continuats i immediatament anteriors), o bé

- 70% de la base mínima de cotització (944,40 euros) quan no es compleixi el període mínim de cotització.

• Durada: Un mes, ampliant-se, si és el cas, fins a l'últim dia del mes en què finalitzi l'estat d'alarma, en el cas que aquest es prorrogui i tingui una durada superior a el mes.

• El temps de la seva percepció s'entendrà com a cotitzat i no reduirà els períodes de prestació per cessament d'activitat als quals el beneficiari pugui tenir dret en el futur

• Qui s'encarrega de la gestió: La MÚTUA que cada treballador autònom va decidir en el moment de l'alta.

IMPORTANT: També s'aplica als socis cooperativistes autònoms.

La percepció serà incompatible amb qualsevol altra prestació de el sistema de Seguretat Social.

  1. PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA AUTONÒMICA

(RESOLUCIÓ TSF/806/2020, de 2 d'abril, per la qual s'aprova la convocatòria d'ajuts per a les persones treballadores autònomes, persona física, per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19 (ref. BDNS 501916). ) Les sol·licituds es poden presentar a partir del 6 de abril de 2020.

–1 Objecte

L'objecte d'aquesta convocatòria es regular l'ajut previst a l'article 15 del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica.

–2 Ajut

L'ajut consisteix en una prestació econòmica única, que te per finalitat compensar les pèrdues econòmiques de persones treballadores autònomes, persona física, amb activitats econòmiques per a les quals s'ha decretat el seu tancament pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, modificat pel Reial Decret 465/2020 i normes concordants i que a l'hora acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació a conseqüència dels efectes del Coronavirus i que no disposen de fons alternatius d'ingressos.

–3 Persones Beneficiàries

Poden ser persones beneficiàries d'aquest ajut les persones treballadores autònomes, persona física, donades d'alta com a treballadores autònomes al Règim Especial del Treball Autònom de la Seguretat Social (RETA) amb domicili fiscal, i si escau, el centre de treball a Catalunya, que reuneixin els requisits de l'apartat 4 d'aquesta instrucció.

–4 Requisits per obtenir la condició de beneficiari
4.1 Les persones beneficiàries d'aquests ajuts han de complir els següents requisits:

a) Ser persona treballadora autònoma persona física. No s'inclouen els treballadors autònoms socis de societats mercantils, de societats civils privades, de comunitats de béns, de cooperatives o societats laborals, els membres d'òrgans d'administració de societats i els treballadors i treballadores autònoms col·laboradors.

b) No disposar de fons alternatius d'ingressos. En aquest sentit, la base imposable de la darrera declaració de la renda de les persones físiques disponible ha de ser igual o inferior a 25.000 euros en cas d'acollir-se al sistema de tributació individual. I d'igual quantia, en relació a la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d'acollir-se al sistema de tributació conjunta.

c) Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social o bé disposar de la corresponent resolució de pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes amb l'Estat, la Generalitat i la Seguretat Social. Aquest compliment s'ha de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de la sol·licitud, abans de la resolució d'atorgament i abans de rebre qualsevol pagament. Pel que fa a les quotes a la Seguretat Social s'aplicarà el criteri establert a l'article 17.1.c) del RDL 8/2020, de 17 de març.

d) Estar en situació d'alta al RETA, com a mínim, durant el primer trimestre del 2020.

e) Tenir el domicili fiscal i, si escau, el centre de treball de la persona sol·licitant de la subvenció en un municipi de Catalunya.

f) En el cas de persones joves que han estat beneficiàries de l'ajut regulat a la Resolució TSF/1985/2019, de 15 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l'any 2019, només poden accedir a aquest ajut aquelles que, en data 1 de març de 2020, ja els hagi finalitzat l'àmbit temporal d'aplicació de l'ajut atorgat en l'esmentada subvenció.

g) Haver suspés la seva activitat econòmica com a mesura derivada de l'aplicació del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, modificat pel Reial Decret 465/2020 i normes concordants.

h) Haver patit una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació en el mes de març de 2020, en comparació amb el mateix mes de l'any anterior, com a conseqüència dels efectes del COVID-19. En el cas de persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a 1 any en comparació amb la mitjana dels resultats mensuals des de l'alta al RETA.

4.2 El compliment dels requisits s'ha d'acreditar mitjançant les declaracions responsables que inclou la sol·licitud de subvenció i la presentació de la documentació acreditativa quan així es sol·liciti.

–5 Quanties dels ajuts

5.1 La quantia de l'ajut pot ser fins a un màxim de 2.000 euros, d'acord amb el que preveu l'article 15.1 del Decret llei 7/2020, de 17 de març. En cap cas, l'import de l'ajut serà inferior a 100 euros ni superior a 2.000 euros.

5.2 Determinació de l'import de l'ajut

5.2.1. En el cas de persones treballadores autònomes que tributen pel sistema d'estimació directa, s'han establert dues casuístiques:

a) Persones treballadores autònomes que es van donar d'alta al RETA abans de l'1 de març de 2019: Els conceptes que determinen l'import de l'ajut es basen en el resultat del mes de març de 2020 i el resultat del mes de març de 2019.

b) Persones treballadores autònomes que es van donar d'alta al RETA a partir de l'1 de març de 2019: Els conceptes que determinen l'import de l'ajut es basen en el resultat del mes de març de 2020 i la mitjana del resultats obtinguts des de la data d'alta al RETA fins al mes de febrer 2020.

La determinació de l'import del resultat econòmic es fa en base als ingressos per facturació i a les despeses de caràcter fix mensual directament vinculades a l'activitat per compte propi. Les despeses de caràcter fix són: La quota de la Seguretat Social, el lloguer, la part proporcional dels tributs directament vinculats a l'activitat, excepte l'IVA, les despeses corresponents a serveis d'assessorament i gestió, subministraments, telèfon/internet, la despesa de personal i altres despeses fixes directament vinculades a l'activitat fins a un màxim de 125 euros.

El resultat econòmic del mes de març de 2020 ha de ser inferior a 950 euros, i també ha d'haver experimentat una reducció igual o superior al 35% respecte al resultat del mes de març de 2019, o bé respecte a la mitjana dels resultats dels mesos anteriors en el cas de treballadors autònoms amb una antiguitat al RETA inferior a un any.

Les activitats en les quals el resultat econòmic al mes de març de 2019 (o mitjana del resultat des de l'alta) és igual o superior a 950 euros, tenen dret a un ajut calculat en funció del resultat obtingut al mes de març de 2020, per tal de garantir un salari mínim de 950 euros.

- En cas que el resultat del mes de març de 2020 sigui positiu, l'import de l'ajut es determina calculant la diferència entre 950 euros i el resultat.

- En cas que el resultat del mes de març de 2020 sigui nul, l'import de l'ajut és de 950 euros.

- En cas que el resultat del mes de març de 2020 sigui negatiu, l'import es calcula en base a la suma de les pèrdues obtingudes més 950 euros.

Les activitats en les quals el resultat econòmic al mes de març de 2019 (o mitjana del resultat des de l'alta) és inferior a 950 euros, l'import de l'ajut garantirà un import equivalent al resultat obtingut en aquell període, i es calcularà en base al resultat obtingut al mes de març de 2020.

5.2.2 En el cas de persones treballadores autònomes que tributen pel sistema d'estimació objectiva, l'import de l'ajut es calcula en base al rendiment net anual establert pel mòdul corresponent a la seva activitat consignat al model 131 ”IRPF Empresaris i professionals en estimació objectiva” de l'Agència Tributària del primer trimestre de 2020.

L'import de l'ajut serà igual a la part proporcional dels dies del mes de març de 2020 que el treballador autònom ha tancat el negoci i/o ha reduït dràsticament la seva activitat econòmica.

-6 Import màxim

L'import màxim que es destina a aquests ajuts és de 7.500.000,00 euros a càrrec del pressupost de la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral, a càrrec de la partida pressupostària BE14 D/470000190/331 A empreses privades per a l'any 2020.

Mitjançant resolució del director o directora general de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral l'import màxim destinat es pot ampliar, condicionat a l'efectivitat del crèdit en el moment anterior a la resolució de concessió.

-7 Procediment de concessió

7.1 El procediment de concessió d'aquests ajuts és el de concurrència no competitiva, i es resol fins a exhaurir el crèdit disponible.

7.2 Els serveis territorials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en funció del domicili fiscal de la persona treballadora autònoma, són els competents per instruir el procediment, i el titular de la Direcció general de Relacions Laborals, Treball Autònom, i Seguretat i Salut Laboral resol les sol·licituds.

7.3 Les sol·licituds s'han de resoldre per ordre cronològic de presentació.
7.4 Una vegada exhaurit el pressupost, la presentació de la sol·licitud no dona cap dret a l'obtenció de l'ajut.

7.5 Aquest procediment no resta suspès d'acord amb l'apartat 4 de la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020 de 14 de març.

–8 Sol·licituds

8.1 Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió, verificació i control de les subvencions s'han de formalitzar exclusivament pel canal electrònic, fent servir la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb l'Ordre PDA/20/2019, de 14 de febrer, sobre les condicions per a la posada en funcionament de la tramitació electrònica.

8.2 El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) i al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

8.3 Una vegada emplenat el formulari, s'ha de presentar electrònicament a través de Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) o del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

8.4 Per poder presentar la sol·licitud electrònicament, cal que es disposi d'un certificat digital qualificat vàlid i vigent. Així mateix, s'admeten els sistemes de signatura electrònica avançada i segells electrònics avançats que es fonamenten en un registre fiable de la identitat d'usuaris o basats en certificats reconeguts o qualificats de signatura electrònica. Concretament s'admeten els que es consideren a l'apartat 6.2 del Protocol d'identificació i signatura electrònica aprovat per l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, que són els mecanismes següents:

Per a persones físiques:

Certificat reconegut o qualificat de signatura avançada idCAT que emet el Consorci d'Administració Oberta de Catalunya.

Certificat del DNI electrònic.

Certificat idCAT-Mòbil, que es pot obtenir electrònicament a la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

La relació de certificats digitals vàlids es pot consultar a la secció Com tramitar en línia de l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat).

– Documentació acreditativa dels ingressos i les despeses

La persona treballadora beneficiària ha de custodiar i aportar quan sigui requerida per l'administració de la Generalitat de Catalunya per a dur a terme les actuacions de comprovació i verificació de les dades declarades, que corresponen al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i a les de control de l'activitat econòmica i financera que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents, tant nacionals com comunitaris, la documentació acreditativa dels valors dels ingressos obtinguts i de les despeses suportades durant el darrer any i fins a la data de presentació de la sol·licitud següent:

- Document “Estimació directa ingressos i despeses” degudament emplenat.

- Còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes, del llibre diari d'ingresos i despeses, del llibre registre de vendes i ingressos o del llibre de compres i despeses del període justificat (març 2020 i març 2019 o període equivalent). Aquells treballadors que no estiguin obligats a portar llibres que acrediten les dades consignades,hauran d'acreditar-les per qualsevol mitjà de prova admès en dret.

- Model 130. IRPF. Empresaris i professionals en Estimació Directa. Primer trimestre 2019.

- Model 130. IRPF. Empresaris i professionals en Estimació Directa. Primer trimestre 2020.
- Model 303. IVA. Primer trimestre 2019.
- Model 303. IVA. Primer trimestre 2020.
- Model 131. IRPF. Empresaris i professionals en estimació objectiva. Primer trimestre 2020.

 Resolució, notificació i recursos

El termini màxim per notificar i emetre resolució és d'1 mes comptat des de l'endemà de la data de la finalització del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut aquest termini, si no s'ha dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud s'entén desestimada per silenci administratiu, d'acord amb el que estableix l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

La resolució de concessió de l'ajut es notifica mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1), sens perjudici que pugui utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics, i ha de contenir la via de recurs que correspongui. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

Pagament L'import de la subvenció s'abonarà en un únic pagament avançat, sense exigència de garanties.

Incompatibilitats Aquest ajut és incompatible amb qualsevol altra ajuda, prestació, subsidi, o subvenció públics o privats, destinada a aquesta mateixa finalitat.