La llei 6/2017, de 24 d'octubre, de reformes urgents del Treball Autònom ha estat publicada el 25 d'octubre de 2017 al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). Algunes mesures s'han posat en marxa al dia següent de la seva publicació al BOE; altres de les mesures més significatives no entraran en vigor fins a gener de 2018 a l'estar supeditades a l'assignació d'una partida econòmica en els pressupostos generals de l'Estat per a 2018.

Després de la dilació a les negociacions portades arrel d´aquests mesos hem de tenir en compte que queden en fase d'estudi encara, en l'àmbit de la subcomissió del Congrés per a l'estudi de la reforma del Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) dos reivindicacions difícils de gestionar: a) el concepte d' habitualitat a l'efecte de la inclusió en aquest règim, prestant especial atenció a aquells autònoms els ingressos íntegres no superin el salari mínim interprofessional –actualment d´import anual de 9.907,80 Euros-, i donada la casuística acusada de retribucions inferiors a l´any i dedicació no contínua. b) També serà objecte d´estudi, una altra reivindicació del sector arrel de l´activació de les jubilacions amb la reforma laboral de l´any 2013,  és a dir la jubilació parcial dels autònoms i criteris que la determinen, així com mesures per garantir el relleu generacional.

Per tant, finalment les mesures aprovades més destacades i que el sector considera més transcendents serien les que passem a destacar a continuació:

Noves deduccions fiscals per als autònoms.-

La Llei introdueix dues importants novetats en permetre les següents despeses deduïbles en l'IRPF a partir també de gener de 2018:

  • Subministraments domèstics: l'autònom que treballi des de casa i així ho hagi notificat a Hisenda, podrà deduir-se un 30% en l'IRPF dels subministraments d'electricitat, gas, aigua, telefonia i internet de la part de l'habitatge afecta a l'activitat. És a dir, si l´habitatge gaudeix d´uns 80m2, i l´afectació és de 15m2 –per tant de 18%- en realitat el percentatge de deducció seria del 5%. Malgrat que la quantitat pot ser simbòlica sembla ésser un principi per tal de concretar el criteri que fins ara quedava com a una qüestió de prova i fins i tot segons la Direcció General de Tributs, la inspecció podria només acceptar la desgravació en cas de disposar de comptadors separats, cosa gens habitual que deriva en la no deducció d'aquestes despeses o, si no, en la deducció errònia.
  • Despeses per dietes i manutenció: finalment l'autònom podrà deduir 27,27 Euros diaris (48,00 Euros a l'estranger) en concepte de despeses de dietes i manutenció amb els següents requisits:
    • que s'hagin al desenvolupament de l'activitat econòmica
    • que es produeixin en establiments de restauració i hostaleria
    • que es paguin per mitjans electrònics –és a dir targeta-
    • que es disposi de factura en condicions reglamentàries

S´haurà d´estar a les comprovacions reals de la deducció perquè la remissió al concepte de dietes podria portar problemes per la localització a la mateixa ciutat de la despesa vers la localització de la residència.

 

Cobrament de la pensió completa del jubilat autònom

Els treballadors per compte propi en edat de jubilació i com a mínim amb una persona contractada  laboralment poden compaginar la seva activitat i percebre el 100% de la pensió.

Fins al moment, els autònoms en aquesta situació només rebien el 50% de la prestació.

Bonificacions en la quota d'autònoms

Per a nous autònoms, amb entrada en vigor el gener de 2018:

S'amplia a 24 mesos la tarifa plana per a nous autònoms amb els següents trams: 12 mesos a 50,00 Euros, 6 mesos amb una reducció del 50% de quota (137,97 Euros) i altres 6 mesos amb una reducció del 30% (quota de 192 , 79 Euros).

Reducció dels requisits d'accés: es flexibilitzen les condicions, reduint el termini sense cotitzar a autònoms a dos anys en lloc de cinc anys com s'exigeix ​​ara.

Autònoms que emprenen per segona vegada amb tarifa plana: s'obre la porta al fet que es beneficiïn de nou de la tarifa plana sempre que hagin transcorregut tres anys de baixa en el Règim Especial d'Autònoms (RETA).

Per a persones discapacitades, víctimes de violència de gènere i víctimes del terrorisme, amb entrada en vigor el gener de 2018:

Es mantenen les quanties i trams: 12 mesos a 50,00 Euros i els 4 anys següents amb una bonificació del 50% (quota de 137,97 Euros / mes).

S´afavoreix l'accés al reduir el termini sense cotitzar a autònoms a dos anys i permetre que es beneficiïn els autònoms que reprenen per segona vegada.

Sistema de cotització en el RETA

La reforma proposa canvis importants en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) encaminades a ajustar l'actual sistema de cotització i adequar-lo als ingressos reals dels autònoms, en concret es tracta de tres mesures que entraran en vigor el gener de 2018 :

1) Pagament per dies reals d'alta: en lloc de pagar la quota d'autònoms per mesos complets com fins ara, només cotitzaran des del dia efectiu en què es donin d'alta i fins al dia en què es donin de baixa en les tres primeres ocasions al llarg de l'any que cursin alta al RETA.

2) S´estableixen quatre terminis per als canvis de cotització: s'amplia de dos a quatre els possibles canvis anuals de base de cotització.

Aplicació a partir de l'1 d'abril per les sol·licituds realitzades entre l'1 de gener i 31 de març.

A partir de l'1 de juliol per les sol·licituds realitzades entre l'1 d'abril i 30 de juny.

A partir de l'1 d'octubre per les sol·licituds realitzades entre l'1 de juliol i 30 de setembre.

A partir de l'1 de gener del següent any per a les sol·licituds realitzades entre 1 d'octubre i 31 de desembre.

3) Límits al nombre d'altes i baixes en l'any: els autònoms podran donar-se fins a tres vegades d'alta i de baixa en el mateix any i realitzar el pagament proporcional a la quota des de la data d'alta i sense comptar la mensualitat completa. A partir de la quarta alta la Seguretat Social comptabilitzarà el mes complet.

Recàrrecs per retards en el pagament de la quota d'autònoms

Les penalitzacions per retards en el pagament de la quota a les Seguretat, que actualment suposen un recàrrec del 20%, es redueixen a un recàrrec del 10% si es paga el deute dins el primer mes natural següent.

Devolucions per excés de cotització en pluriactivitat

Fins ara els autònoms en situació de pluriactivitat podien reclamar el seu dret a la devolució del 50% de l'excés de cotització sempre que la quantia sigui igual o superior 12.368,23 €. La reforma contempla la devolució sense sol·licitud expressa per part de l'interessat.

Autònom societari

Després de l´augment de la base mínima de cotització de l'autònom societari d'un 8%, la reforma inclou la desvinculació de la cotització de l'autònom societari al Salari Mínim Interprofessional i el grup A del Règim General.

La regulació passa a estar determinada pels pressupostos generals de l'Estat com en el cas de la cotització de l'autònom. S´estarà per tant, a l´actualització dels pressupostos de cada any i a com s´apliqui la flexibilitat que comportin.

Bonificacions a la contractació de familiars

La principal novetat és que es pot contractar als familiars com a treballadors assalariats en el Règim General tot i que convisquin a la llar familiar de l'autònom que contracta.

Contractació de fills amb discapacitat: per a aquest col·lectiu s'amplia a fills majors de 30 anys la possibilitat de contractar per compte d'altri sense dret a atur a fills que convisquin amb l'autònom en el domicili familiar.

Els autònoms que contractin indefinidament a familiars (cònjuge, pares, fills, germans, avis, sogres, néts, gendres i nores) podran beneficiar-se d'una bonificació del 100% de la quota empresarial per contingències comunes durant 12 mesos.

No es veuran limitats pel nombre de contractacions i el perfil de l'empleat com actualment, ja que les ajudes només es concedeixen en el cas de contractes a joves menors de 30 anys o un familiar menor de 45 anys.

Entre els requisits es demana que no hi hagi hagut cap acomiadament improcedent en els 12 mesos anteriors i mantenir el contracte sis mesos després del període bonificat. Al regir-se pels pressupostos de l'Estat, entrarà en vigor el 2018.

La conciliació familiar i els autònoms

Tarifa plana per a mares autònomes, amb entrada en vigor amb la publicació al BOE ja a l´octubre de 2017, que havent cessat la seva activitat reprenguin el seu negoci abans de dos anys després del cessament. És una excepció perquè no hagin d'esperar a complir dos anys des que van ser autònomes per última vegada.

Bonificació del 100% de la quota durant la baixa per maternitat o paternitat: els autònoms que es trobin de descans per maternitat, paternitat, adopció o riscos durant l'embaràs comptaran amb una bonificació total de la quota d'autònoms, mentre que fins ara havien de seguir pagant la seva quota d'autònoms. La quantia de la bonificació serà resultant de l'aplicació a la base mitjana per contingències comunes per la qual hagués cotitzat en els dotze mesos immediatament anteriors a acollir-se a la bonificació.

Bonificació del 100% de la quota durant un any per a la cura de menors o persones dependents: en aquest cas la bonificació si que està supeditada a la contractació d'un treballador. Es podrà sol·licitar en cas de tenir a càrrec menors de dotze anys o familiars en situació de dependència.

Sobre les associacions d´autònoms

Les principals associacions d'autònoms ampliaran la seva visibilitat i representació en passar a considerar-se d'utilitat pública i reconèixer amb això la seva tasca en el teixit econòmic. A més, en el termini màxim d'un any des de l'aprovació de la llei formaran part del Consell Econòmic i Social (CES) i del Consell del Treball Autònom.

Formació: les principals associacions d'autònoms reforçaran el seu paper com a entitats encarregades de programes formatius per a autònoms.

Reconeixement d'accidents in itinere

Fins ara La Seguretat Social no contemplava l'accident de treball in itinere, és a dir l'ocorregut en l'anada o tornada a la feina, entre els inscrits en el RETA però la nova Llei elimina aquesta exclusió.